flood protection

Översvämningsskydd för framtiden med Geodesign Barriers

Översvämningsskydd är en viktig del i samhällsberedskapen för att möta klimatförändringarnas växande utmaningar. Genom noggrant utformade beredskapsplaner kan översvämningsbarriärer skydda samhällen, värdefulla tillgångar och känsliga ekosystem från förödande effekter av översvämningar. 

Med allt fler och större översvämningar växer behovet av robusta beredskapsplaner där pålitliga och flexibla översvämningsbarriärer spelar en central roll. Genom att välja Geodesign Barriers får du en säker och välbeprövad lösning, med mer än 25 års erfarenhet i branschen.

Heavy Duty – Cover image Water

Kunskap, engagemang och lång erfarenhet av mobilaöversvämningsskydd

Hos Geodesign Barriers är vi engagerade i att bidra till samhällets förmåga att hantera de översvämningar som följer med dagens klimatförändringar. Vi leder utvecklingen inom översvämningsskydd med våra mobila, temporära översvämningsbarriärer. Våra barriärer har använts i skarpa lägen otaliga gånger. Tillsammans med omfattande tester och certifieringar har barriärerna visat att de klarar de höga säkerhetskrav som måste ställas på ett översvämningsskydd. Barriärernas unika styrkor har varit deras snabba uppsättning, anpassningsförmåga och höga kapacitet som möjliggjort skräddarsydda lösningar för en mängd miljöer, från bostadsområden till kritisk infrastruktur och privata hem.

Översvämningsskydd är i sin helhet ett omfattande område som kräver flera komplexa beslut. Geodesign Barriers har med tiden fått en bred kunskap och lång erfarenhet av problemlösning vid översvämningar. Vi kan vara med och bidra till en central del av den beredskap som krävs för att kunna agera proaktivt inför översvämningshot.

Geodesign Barriers har erfarenhet som sträcker sig över 25 år på den globala arenan. Vi delar gärna med oss av berättelser om hur myndigheter och företag har integrerat våra barriärer som en nyckelkomponent i deras förebyggande arbete mot översvämningar. Vi erbjuder vår expertis och är redo att vara din sakkunniga samarbetspartner i arbetet för ett säkrare och mer resilient samhälle.

Ta första steget mot ett översvämningsskydd - kontakta oss idag

Urban areas

Effektivt översvämningsskydd för Urbana miljöer

Städer står inför unika utmaningar med sin täta infrastruktur, komplexa vägnät och begränsade grönytor, vilket förstärker behovet av översvämningsskydd som kan anpassas och integreras utan störningar.

Geodesign Barriers erbjuder skräddarsydda, ingenjörstekniska lösningar för att möta dessa specifika stadskrav:

 1. Minimalt markarbete: Våra barriärer är designade för att installeras utan ingrepp i marken, vilket skyddar underjordiska kablar och ledningar och bibehåller säkerheten utan att kompromissa med skyddsnivån.
 2. Anpassningsbarhet för stadsmiljöer: Varje stadsdel har sin egen identitet, med unika trottoarer, murar och broar. Geodesign Barriers erbjuder ett flexibelt system som kan anpassas efter platsen och dess topografi och karaktär. 
 3. Snabb installation i trånga utrymmen: Våra barriärer är konstruerade för att kunna sättas upp snabbt i städer, där översvämningar kräver snabbt agerande på små ytor, utan behov av verktyg eller extra material.
 4. Kompakt lagring: I stadslandskap där utrymmet är värdefullt, erbjuder våra barriärer en lagringslösning som är både utrymmeseffektiv och lätt att hantera.
 5. Spårlös nedmontering: Efter användning är våra system enkla att ta ned, utan att lämna några rester eller behov av omfattande sanering.

Med Geodesign Barriers får städer tillgång till översvämningsskydd som är anpassade för deras unika behov. Våra lösningar säkerställer att städer förblir funktionsdugliga och livfulla, även i en tid av klimatförändringar.

Utility Companies

Översvämningssäkerhet för Elbolag: Robusta strategier för kritisk infrastruktur

Elbolag utgör navet i samhällets kritiska infrastruktur och står inför det komplexa uppdraget att skydda känslig utrustning och centrala noder från översvämningsskador. Transformatorstationer, med sin intrikata nätverk av kablar och rör, kräver skyddslösningar som inte stör den befintliga marken och som kan hantera ojämn terräng.

Geodesign Barriers presenterar ingenjörsdrivna lösningar skräddarsydda för dessa kritiska behov:

 1. Minimalt markarbete: Våra barriärer är konstruerade för att installeras utan omfattande markarbete, vilket bevarar underjordiska installationer och möjliggör en snabbare respons vid översvämningshot.
 2. Anpassning till terräng: Med förmågan att anpassa sig till ojämn mark, garanterar våra barriärer ett tillförlitligt skydd för transformatorstationer och kraftverk, även i utmanande topografiska förhållanden.
 3. Snabb installation: I händelse av översvämningsrisk måste elbolag kunna agera omgående för att skydda sin infrastruktur. Geodesign Barriers är designade för att snabbt kunna distribueras och säkerställa att anläggningar förblir i drift.
 4. Certifierad säkerhet: Våra barriärer uppfyller de högsta standarderna för översvämningsskydd, certifierade enligt FM ANSI 2510-2020 och BSI Kitemark PAS 1188.
 5. Långsiktig hållbarhet: Tillverkade av premiumstål från SSAB, erbjuder våra barriärer en långvarig lösning som, vid korrekt förvaring, står emot tidens tand och representerar en sund investering över tid.

För elbolag som prioriterar driftkontinuitet och står inför de växande utmaningarna med klimatförändringar, står Geodesign Barriers som en beprövad och pålitlig partner. Våra lösningar är inte bara en försvarslinje mot översvämningar utan även en investering i framtida säkerhet och stabilitet.

Vital infrastructure

Avancerade översvämningsåtgärder för Vital infrastruktur

Vital infrastruktur som vägar, järnvägar och broar är avgörande för samhällets funktion och kräver noggrant utformade strategier för att skydda mot oväntade översvämningar. Att säkra dessa strukturer är viktigt för samhället med ställer höga krav på design och funktion av översvämningskyddet.

Geodesign Barriers erbjuder lösningar som effektivt hanterar dessa specifika utmaningar:

 1. Anpassningsbarhet till olika former: Järnvägsspår, med speciella lösningar och komplicerade profiler, utgör en utmaning för traditionella översvämningsbarriärer. Våra barriärer, utrustade med följsamma poly-membran, kan skapa en vattentät tätning även runt sådana komplexa former som järvägsspår, vilket möjliggör skydd över och runt järnvägar.
 2. Justerbar längd för precis passning : För infrastruktur som broar, där det kan vara nödvändigt att blockera vattenflöden, krävs översvämningsbarriärer som kan justeras i längd för att passa specifika strukturer och enkelt anslutas mot väggar. Geodesign Barriers system inkluderar specialkonstruerade element som möjliggör exakt längdanpassning och säker anslutning till befintliga strukturer.
 3. Snabb respons: Vid hot om översvämning av vital infrastruktur är snabbt agerande avgörande. Geodesign Barriers kan snabbt och effektivt placeras ut utan behov av tidskrävande fyllnadsmaterial eller komplexa installationer.
 4. Durability and Resilience: These barriers are constructed using high-quality materials, ensuring they stand firm against the aggressive force of floodwaters, safeguarding the infrastructure they surround.
 5. Tillåter access: Ett viktigt kriterium för översvämningsbarriärer avsedda för vital infrastruktur är att de inte hindrar tillgången till områden som skyddas. Med Geodesigns flexibla system kan barriärerna konstrueras så att de tillåter nödvändig tillgång till platserna som är För vital infrastruktur, där insatserna är höga och marginalen för fel är liten, står Geodesign Barriers som en beprövad och pålitlig lösning. Med lång erfarenhet av att skydda kritiska platser är vi dedikerade till att vara en del av samhällets beredskap och säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan fortsätta fungera även under översvämningar..

För vital infrastruktur, där insatserna är höga och marginalen för fel är liten, står Geodesign Barriers som en beprövad och pålitlig lösning. Med lång erfarenhet av att skydda kritiska platser är vi dedikerade till att vara en del av samhällets beredskap och säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan fortsätta fungera även under översvämningar.

Private homes

Översvämningsskydd för Husägare

Med klimatförändringarnas framfart har hus som tidigare ansågs vara säkra från översvämningar hamnat i riskzonen. Ofta täcker inte försäkringar skador orsakade av översvämningar, vilket lämnar husägaren att ensam hantera konsekvenserna. Mot denna bakgrund har behovet av effektiva skydd för enskilda hem ökat. Vi på Geodesign Barriers erbjuder en lösning som husägare själva enkelt kan hantera.

 1. Enkel uppsättning: Geodesign Barriers har, med sin användarvänliga design, jämförts med både Meccano och IKEA. Systemet är så pass enkelt att husägare kan fälla upp och installera det på egen hand, utan hjälp från räddningspersonal eller andra experter. Varje Geodesign Barriers-set kommer med en tydlig, IKEA-liknande manual som beskriver alla steg i uppsättningen.
 2. Lätta att underhålla: Våra barriärer kräver minimalt underhåll. De rengörs enkelt med vatten och torkas därefter av, vilket säkerställer en lång livslängd. Till skillnad från översvämningsskydd som använder fyllnadsmaterial som kan bli kontaminerat, lämnar Geodesign Barriers inget avfall efter sig som behöver hanteras efter en översvämning.
 3. Durable and Long-lasting: Unlike plastic alternatives which tend to degrade over time, Geodesign Barriers are built for longevity. They offer homeowners a dependable shield against floods, a testament to their engineering resilience that far outlives other materials.
 4. Stor flexibilitet : Varje hem och tomt är unik i sin form, ofta med hinder som buskar, gräsmattor och uthus. Geodesign Barriers har en stor förmåga att anpassa sig till varje unik plats. Oavsett om det gäller att skydda längs med gångar eller runt ett uteförråd, kan barriären byggas i nästan vilken form som helst, åt alla håll.
 5. Tillgänglighet under översvämning: Under en översvämning är det ofta nödvändigt att kunna ta sig till och från den skyddade fastigheten. Geodesign Barriers är rigida konstruktioner som kan kompletteras med specialdesignade stegar för att enkelt passera över dem vid behov. 
 6. Kompakt förvaring : För husägare är förvaringsutrymme ofta värdefulla. Därför är det viktigt att vårt översvämningsskydd inte tar upp mer plats än nödvändigt när det förvaras. Geodesign Barriers är extremt utrymmeseffektiva vid lagring; 50 meter av vårt översvämningsskydd ryms på endast 1,5 kvadratmeter.

Geodesign Barriers, med sin användarcentrerade design och långa erfarenhet, utmärker sig bland alternativen för översvämningskydd på den privata marknaden. För husägare som söker ett pålitligt, anpassningsbart översvämningsskydd med lång livslängd är Geodesign Barriers oöverträffade, och ser till att hem förblir oskadade under översvämningar.

Airports

Säkerställ drift vid översvämningar av Flygplatser

Flygplatser, som kritiska knutpunkter för transport och logistik, står inför växande utmaningar i takt med klimatförändringarna. Deras omfattande, plana ytor och komplexa underjordiska system kräver sofistikerade och effektiva strategier för översvämningsskydd. Geodesign Barriers erbjuder skräddarsydda lösningar som inte bara uppfyller stränga säkerhetskrav utan också möjliggör fortsatt drift under översvämningar.

 1. Snabb och storskalig uppsättning: Flygplatser behöver kunna skydda stora ytor snabbt vid hot om översvämningar. Geodesign Barriers kan sättas upp snabbt och enkelt, utan behov av ytterligare utrustning eller fyllnadsmaterial, vilket gör det möjligt att effektivt skydda omfattande områden.
 2. Uppsättning utan markarbete: Flygplatser har ofta installationer under jord, såsom bränsleledningar och elkablar, vilket komplicerar byggandet av permanenta skyddslösningar. Geodesign Barriers behöver ingen förankring i marken, vilket gör dem väl lämpade för den här typen av områden.
 3. Flexibel and anpassningsbar efter området: Medan landningsbanor är platta, finns det andra områden på flygplatser där uppsättning av översvämningsskydd kan vara en utmaning på grund av hinder som pelare eller ventilationssystem. Geodesign Barriers kan konfigureras för att skapa kurvor och hörn, vilket gör dem effektiva även i komplexa områden.
 4. Minimal påverkan på drift: Dessa barriärer är designade för att kunna placeras ut på ett sätt som minimerar störningar i flygplatsens verksamhet. De kan konstrueras för att tillåta passage och stängas snabbt när vattnet stiger.
 5. Yteffektiv förvarning: När de inte används, tar Geodesign Barriers liten plats vid förvaring och kan enkelt förvaras i anslutning till flygplatsen.

Sammanfattningsvis erbjuder Geodesign Barriers ett omfattande och optimalt skyddssystem för flygplatser, där dess snabba uppbyggnad och systemets flexibilitet minimerar driftstörningar och tillåter anpassning till de många unika utmaningar som finns på en flygplats.

Harbour

FörbättraHamnarsmotståndskraft med översvämningsskydd

Hamnar är dynamiska platser där land möter hav, och de är ofta utsatta för kraftiga stormfloder och andra intensiva maritima förhållanden som kan leda till stora översvämningar. Geodesign Barriers erbjuder en ingenjörskonstruerad, skräddarsydd lösning specifikt utvecklad för att möta de unika utmaningarna i hamnområden:

 1. Stadig i extrema förhållanden: Geodesign Barriärer är byggda för att stå emot de tuffaste marina väderförhållandena. Deras design tillåter förankring vid behov, vilket garanterar pålitligt skydd mot extrema stormfloder i hamnområden.
 2. Flexibla och modul baserade: Våra barriärer är modulära och kan flexibelt konfigureras för att passa hamnarnas varierande layout. De erbjuder även specialanpassade lösningar för tillträde till området före och under översvämningen. 
 3. Minimalt miljöavtryck: Geodesign Barriärer är designade för att lämna ett minimalt miljöavtryck efter användning. Detta är särskilt viktigt i hamnområden, där det är viktigt att upprätthålla en balans mellan infrastruktur och naturliga ekosystem.
 4. Integration med befintliga byggnader: Med specialutformade moduler kan dessa barriärer integreras smidigt med hamnens befintliga byggnader och strukturer och tillsammans skapa det mest optimala skyddet utifrån platsens förutsättning. 
 5. Underhållsvänliga och lång livslängd: Designade för enkel skötsel och lång livslängd, är Geodesign Barriärer en kostnadseffektiv investering som kan användas om och om igen.

I de utmanande och krävande miljöerna som hamnar utgör, erbjuder Geodesign Barriärer en lösning som effektivt hanterar extrema väderförhållanden. Deras motståndskraft och anpassningsförmåga garanterar att hamnar kan skydda sin verksamhet effektivt, i en tid där oväder och översvämningar blir allt vanligare.

När ett temporärt mobilt översvämningsskydd ska sättas upp är det viktigt att ta hänsyn till de specifika förhållandena som gäller på det utsatta området. En genomtänkt och skräddarsydd lösning är det överlägset bästa alternativet för att förhindra översvämningsskador när vattnet stiger.

Shropshire star

"The rule book has been changed forever. The old consensus that nothing can be done has been replaced by a knowledge that something can be done. The barriers were a great success."

- Shropshire Star, UK

Fraser council

”On behalf of our Council and community, I would like to congratulate your company on an outstanding product.”

- Ken Diehm, Chief Executive Officer @ Fraser Coast Regional Council, AUS

Checklista  för ett fungerande översvämningsskydd:

Det proaktiva arbetet mot översvämningar handlar om att förstå helheten för att kunna agera snabbt när översvämningen inträffar. Att skydda egendom och värdefull natur från skador blir då möjligt. Geodesign Barriers har närmare 30 års erfarenhet av arbete med översvämningar och har kunnat utveckla och förfina våra översvämningssystem utifrån gjorda erfarenheter. Vi har även tagit fram och förbättrat en strategi för översvämningshantering. Denna strategi förkortas på engelska till READY! Den innefattar en checklista som täcker faser eller kritiska punkter som vi identifierat genom årens lopp. När du utforskar vår READY-checklista, får du en inblick i ett helhetstänkande kring översvämningsarbete, där det slutgiltiga målet är att skydda samhället mot naturens oförutsägbara nycker utan att skada naturen i sig. 

R - Riskbedömning och beredskap: Hantera översvämningsrisker effektivt

Det är avgörande för varje organisation, vare sig det är ett företag, en myndighet eller en kommun, att ha en dedikerad person eller ett team som kontinuerligt övervakar och bedömer risken för översvämningar. Användningen och förståelsen av en tjänst eller ett system som tillhandahåller väderuppdateringar och varningar vid ökade risker är kritisk för att säkerställa tillräcklig beredskapstid. Det är därför viktigt att identifiera den mest tillförlitliga kanalen som bäst passar just er organisation.

E - Etablera en genomarbetad plan för översvämningsskydd

För att uppnå ett effektivt översvämningsskydd är det avgörande att ha en väl genomtänkt plan. Denna plan bör inkludera information om var utrustningen är lagrad, hur lång tid det tar att få allt på plats, vem som leder uppsättningsarbetet och var utrustningen ska placeras. Att i förväg utarbeta en detaljerad plan för uppsättningen förbättrar avsevärt möjligheterna till en framgångsrik hantering vid en översvämning.

A - Alarm vid översvämningsrisk

När vattennivåerna överskrider en förutbestämd nivå, är det avgörande att snabbt sätta igång beredskapsarbetet. Ett sådant alarm bör aktivera en i förväg övad och koordinerad insats, där personalen snabbt och effektivt upprättar översvämningsbarriärer.

D - Direkt uppsättning efter alarm

Efter att översvämningslarmet aktiverats inleds en kritisk fas där varje minut räknas. Det första steget är att snabbt samla teamet och upprätta översvämningsbarriärerna enligt den tidigare etablerade planen och genomförd träning. Denna förberedelse garanterar en snabb och effektiv uppsättning. Med rätt tillvägagångssätt kan barriärerna vara uppe och fullt fungerande inom bara några timmar efter larmet.

 

När barriären är på plats och vattnet börjar trycka mot den, är kontinuerlig övervakning avgörande. Patrullering längs barriären ska genomföras för att snabbt identifiera och åtgärda eventuella svagheter och säkerställa optimal tätning. Slutligen, efter användning, är det viktigt att följa etablerade rutiner för rengöring, inspektion och korrekt förvaring av barriären inför framtida behov.

Y - Yttersta beredskapen genom årlig träning

För att effektivt hantera översvämningar är det avgörande att upprätthålla ett vältränat team som regelbundet tränar uppsättning och går igenom rutiner. Genom att utföra årliga träningar säkerställs att teamet är redo för skarpa situationer. Det är lika viktigt att kontinuerligt utvärdera både träningsinsatser och verkliga räddningsaktioner för att ständigt förbättra beredskapen.

I arbetet med översvämningsskydd utgör införskaffandet av översvämningsbarriärer endast en del av en större beredskapsstrategi. Det är lika viktigt att utveckla en välgrundad beredskapsplan som täcker alla aspekter av förberedelse och respons. Genom att noggrant följa varje steg i READY-checklistan ökar vi signifikant vår förmåga att vara effektivt förberedda och snabbt agera när en översvämning hotar. Denna helhetsapproach säkerställer att vi inte bara är utrustade med nödvändiga verktyg, utan också med kunskapen och planen för att använda dem mest effektivt.

Ta reda på hur vi kan hjälpa er med READY

Differentsituationswheremobile flood protection is used

Styra vattenflödet vid blixtöversvämningar


Blixtöversvämningar uppstår när kraftiga regnskurar leder till snabbt stigande vattennivåer i normalt torra områden, såsom stadsgator. Dessa översvämningar är särskilt vanliga i torra och bergiga regioner där bristen på jord och vegetation gör att vatten inte absorberas i marken, utan istället flyter ovanpå. För att hantera dessa situationer kan översvämningsskydd implementeras för att effektivt styra vattnet bort från hus och byggnader. Genom att leda vattnet mot områden där det kan samlas utan att orsaka skada, kan denna strategi förebygga eller mildra konsekvenserna av blixtöversvämningar.

Hantera höga vattennivåer vid flodöversvämningar


Översvämningar i åar och floder, ofta orsakade av långvariga regnperioder eller snösmältning, leder till att vattennivåerna stiger och flödar över in i omgivande områden. Dessa områden, kända som flodslätter eller svämplan, är naturligt benägna att översvämmas. Historiskt har dessa flodslätter upplevt regelbundna översvämningar, men med mänsklig bebyggelse i dessa områden har problemet med stigande vatten blivit mer akut. Hus och byggnader på dessa flodslätter riskerar nu att skadas av vattenmassorna. Temporära mobila översvämningsskydd erbjuder en praktisk lösning för att hantera och begränsa dessa återkommande vattenstigningar, vilket är särskilt viktigt i områden som regelbundet upplever sådana händelser.

Skydda kusterna mot stigande havsvattennivåer

Kustområdena står ofta inför stora utmaningar när stormar och orkaner som bildats på havet når land. Extremväder tillsammans med tidvattnet kan orsaka att havsvattennivåerna stiger och leder till översvämningar längs kusterna. Låglänta områden nära havet är särskilt sårbara, en situation som förvärras av den globala uppvärmningen och den ökande frekvensen av översvämningar. För att effektivt möta dessa utmaningar krävs robusta översvämningsskydd som kan stå emot både kraftiga vågor och vindar. Certifieringsorgan som FM Global och BSI Kitemark spelar en viktig roll i detta sammanhang, då de testar översvämningsbarriärer för att säkerställa deras effektivitet mot höga vågor och starka strömmar.

Effektiva åtgärder för skydd mot grundvattenöversvämningar

Grundvattenöversvämningar skiljer sig från andra typer av översvämningar genom att de utvecklas långsamt över tid. De uppstår när marken blir mättad och inte längre kan absorbera mer vatten, vilket leder till att vattnet stiger och översvämmar markytan. Dessa översvämningar kan vara i flera veckor. För att skydda fastigheter mot sådana översvämningar, är det nödvändigt att först omringa dem med översvämningsbarriärer. Därefter måste vatten kontinuerligt pumpas ut från den omgivna området för att förhindra skador.

Articles about Flood protection

Read all articles